Ny, om- eller tillbyggnad

Strömmadals Vägförening

Vid ny-, om- eller tillbyggnad eller andra större förändringar på fastigheten

Efter att vår nya anläggning med kommunalt vatten och avlopp blev klar så trädde även den nya detaljplanen i kraft. Detta innebär flera nya byggen och en utveckling av vårt område vilket är roligt och nödvändigt. Detta ställer dock krav på byggherrar och dess entreprenörer. Sök info på kommunens hemsida www.varmdo.se  vad som gäller för dagvatten och huruvida man får fylla ut på sin tomt.

Nedan följer några punkter att förhålla sig till för fastighetsägare som bygger nytt eller på annat sätt gör större förändringar på sin fastighet.

 • Vid beviljat bygglov;
  Meddela styrelsen så att avsyning av vägar m.m. kan utföras innan byggstart. Föreningen avser att bibehålla den fina standarden på vår anläggning och eventuella skador på gemensamhetsanläggningen som orsakats av bygget kommer att debiteras fastighetsägaren. Det ligger således i såväl föreningens som den enskilde fastighetsägarens intresse att ha en gemensam syn på skicket på vägar m.m. runt fastigheten innan bygget påbörjas.
 • Säkerställ att ditt bygge inte påverkar grannarnas dagvattensituation.
  Detta är ett växande problem från år till år. Ett förändrat klimat, en omfattande byggnation samt avverkning av träd kan bidra till problem med dagvatten på tomten. Exempelvis kan en fullvuxen björk suga upp 600 liter vatten per dygn, vilket gör att man bör vara försiktig med att ta bort allt för många träd på sin tomt.
 • Området mellan fastigheten och vägen (vägområdesmarken) tillhör inte fastigheten.
  Därav är det inte tillåtet att utan samråd med vägföreningen göra förändringar på detta område. Exempelvis: fylla ut, förändra diken, fälla träd, anordna planteringar mm.
 • Efter slutbesiktning;

Efter avslutat bygge görs en gemensam slutavsyn. Eventuella skador orsakade av bygget dokumenteras och repareras av eller faktureras byggherren.

 • Visa hänsyn till dina grannar och meddela trafikhinder!

Inför leveranser eller arbeten som kan komma att orsaka störningar i framkomlighet på våra vägar så måste detta aviseras styrelsen så att vi har en chans att flagga för detta till övriga medlemmar. Detta är också viktigt med hänsyn till räddningstjänsten eller annan samhällsviktig funktion. Lägg också gärna upp information på Strömmadals vägförenings sida på Facebook. För kontaktuppgifter till styrelsen, se hemsidan www.strommadal.se