Om Strömmadals vägförening

Strömmadals vägförening ligger nära Strömma kanal och är omgiven av såväl Värmdöleden, vackra skogar och flera insjöar. Föreningen förvaltar ca 4 km väg och har 119 avgiftsbelagda medlemsfastigheter. Medlemsfastigheterna består av både fritids- och permanentboende. Idag är det cirka hälften som är permanentboende, men denna andel ökar stadigt.


Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för det löpande underhållet av föreningens vägar såväl sommar som vinter. Styrelsen gör på egen hand löpande besiktningar av vägnätet för att fastställa behov av åtgärder.
Det är dock inte alltid styrelsen hinner upptäcka att exempelvis en vägsträcka behöver en akut insats av t ex halkbekämpning eller potthåls-lagning. Kontakta vägfogde eller ordförande om du ser något som behöver åtgärdas.


Medlemmarnas ansvar

Varje fastighetsägare har skyldighet att hålla efter grenar, häckar och buskage som hindrar sikten eller på annat sätt utgör en trafikfara runt sin fastighet, extra viktigt när det gäller fastigheter som ligger i anslutning till en korsning.

Om en fastighetsägare upptäcker brister i det löpande underhållet är föreningen tacksam om detta snarast anmälas till styrelsen, se under kontakt.