VA-projekt

Frågor och svar kring VA

Frågor kring kommunalt VA kan ställas till ordförande Ove Eriksson, 070-584 85 24.

  1. Fråga: Vad kostar Vattenfalls elnätprojekt/ombyggnad mig som enskild?
   • Svar: Vattenfalls elnätprojekt kommer inte att vara någon kostnad för föreningen eller den enskilde.
  2. Fråga: Hur kan den enskilda få hjälp med VA-anslutningen från anslutningspunkten till huset?
   • Svar: Vi i vägföreningen har inget ansvar i det men vi kan vara behjälpliga med att förmedla de kontakter som kanske behövs. Förslaget ifrån föreningen är att kanske kan gå ihop i grupper, eller kvarter för att köpa in entreprenad. Bra om medlemmar kan tipsa varandra i denna och liknande frågor på hemsidans medlemsforum.
  3. Fråga: Medför en förbränningstoalett, utedass eller likvärdig avloppsanläggning en avgift även om man inte ansluter sig till den kommunala avloppsledningen?
   • Ja. Enligt VA-taxan för 2012 kommer kommunen att ta ut en fast avgift på 2800 kr/år för dem som inte anslutit sig 6 månader efter att anläggningsavgiften är betald. Den fasta avgiften räknas kvartalsvis
  4. Fråga: Åtgärdstid för att ansluta sig till den kommunala avloppsledningen efter att Miljökontoret dömt ut den enskilda avloppsanläggningen?
   • Svar: Detta beror på vilken typ av avloppsanläggning som fastigheten har samt i vilket skick den befintliga anläggningen är. Tiden kan variera mellan 6 mån och 2 år.
  5. Fråga: Restriktioner på placering av LTA-enheten? Närhet till fastighetsgränsen?
   • Svar: Kommunen har inga synpunkter på hur nära fastighetsgränsen LTA-enheten placeras. Enda kravet är enheten ska vara åtkomlig för Driften så att de kan ta sig fram med t.ex. en pirra eller likvärdigt vid byte av pumpen. Se även fråga nr 29!
  6. Fråga: När man ska dra ny ström till ett område, vad kostar det att få den nya elen, står Vattenfall för installationskostnaden, drabbas enskilda hushåll med någon kostnad?
   • Svar: Det enskilda hushållet drabbas inte. Den enskilde betalar bara om man t.ex. vill uppgradera elen från ex 16 A till något kraftfullare.
  7. Fråga: Kommer elen grävas ner överallt?
   • Svar: Huvudledningen kommer att grävas ned, men sidovägar kan hända förblir luftburna. Varje boende kommer bli kontaktade om förändring sker på deras tomt.
  8. Fråga: För närvarande ligger elen på södra sidan av Strömmadalsvägen. VVS kommer grävas ned på norra sidan av vägen. Hur ska jag som husägare dra vatten resp. el in på min tomt? Måste jag själv ombesörja att gräva i vägen?
   • Svar: Kommunen kommer att hjälpa till att lösa det problemet. Vattenfall kommer att detaljstudera varje tomt och se till att mätaren kommer att hamna inne på respektive tomt. Fastighetsägaren kommer inte behöva gräva i vägen. Både el och VA dras fram till fastighetsgränsen oavsett vilken sida av vägen fastigheten ligger på
  9. Fråga: Kostnaden stiger år efter år, varför kan vi inte påbörja arbetet nu så vi bara kan koppla på när kommunen är redo? Kan man inte betala i förväg?
   • Svar: Svaret är nej. Det är sant att anläggningsavgiften stiger för varje år men vi måste vänta på att detaljplanen blir klar, man kan inte ansluta sig förrän då. Även om arbetet skulle vara gjort i förväg, så skickas det inte ut någon faktura förrän man kopplar på sig mot det kommunala vatten och avloppet. Se även fråga 22.
  10. Fråga: Måste man ansluta sig även om man har fungerande vatten på tomten?
   • Svar: Ja man måste betala anläggningsavgiften, den som är på ca 210 000 kr idag. Man måste inte ansluta sig till vattenledningen, men då blir det en årlig schablonkostnad på avloppsnätet, 8600 kr/ år. Avloppet måste anslutas. Miljökontoret kommer inte godkänna slutna tankar.
  11. Fråga: Måste schaktet vara 170 cm djupt?
   • Svar: Nej, kommunen har inte krav på frostfritt djup. Den enskilde tomtägaren får göra som den vill, det finns flera varianter på hur man drar och isolerar rör, från frigolitlådor till isotermrör. Kommunen gräver ner 170 cm och frispränger 150 cm in på tomten.
  12. Fråga: Frispränger ni från tomtgräns eller från själva ledningen?
   • Svar: Det är lite individuellt, men generellt spränger vi ca 2 meter från själva förbindelsepunkten. Bra info finns på kommunens hemsida.
  13. Fråga: Om man har fler fastigheter med egen brunn på samma tomt, måste båda koppla på sig eller kan ena fastigheten ha kvar sin tank och brunn?
   • Svar: Avloppen måste kopplas till det kommunala, Miljökontoret kommer inte godkänna det annars. Alla rör ska vara kopplade till en förbindelsepunkt, så två rör till ett avlopp går bra.
  14. Fråga: Kan två fastighetsägare gå ihop i ett servitut?
   • Svar: Nej kommunen vill att alla husägare ska ha en enskild anslutning. Vid extrema fall kan det diskuteras.
  15. Fråga: Har man två hus men en tomt får man betala dubbelt då?
   • Svar: Nej, varje fastighet/ tomt betalar en avgift. Äger man två tomter med olika fastighetsbeteckningar, då blir det dubbel avgift.
  16. Fråga: Om man har en ledning som ligger på berg, kan man lägga mycket jord på utan ledningen skadas?
   • Svar: Ja.
  17. Fråga: ”Jag bor högt men har ändå fått LTA, är inte självfall mer naturligt?”
   • Svar: Även om huset ligger högt så är det från gatans anslutning och vidare som räknas.
  18. Fråga: Kostnaden för pumpen, drabbar det den enskilda ägaren?
   • Svar: Pumpenheten och brunnen står kommunen för, fastighetsägaren står för schakten och ifyllnad samt el och nedgrävning upp till huset. Underhåll står kommunen för. Kommunen kommer och besiktar.
  19. Fråga: Är det dyrare med LTA/ pump?
   • Svar: Generellt sätt är det dyrare att dra in fall, eftersom det måste vara fall på rören och det kräver ofta mer underarbete, ev. sprängning.
  20. Fråga: Jag tycker det låter mycket att vi har ett tak på 5 milj. för att fixa våra vägar, jag har hört om ett område som inte betalt en krona för sina vägar, de behöver vare sig bredda vägen eller göra större vändplaner, varför måste vi det då?
   • Svar: Kommunen kommer återställa alla vägar utan att det drabbar föreningen. Däremot måste standarden höjas för att renhållning mm ska gå in i vårt område. Om ca 5-10 år kommer kraven på bättre vägar att krävas och då kommer de områden som inte höjt sin vägstandard att få göra om allt och få stå för hela kostnaden själva. Vi försöker göra det så smidigt som möjligt i samband med kommunens framfart, på så sätt kan vi hålla kostnaderna så låga som möjligt.
  21. Fråga: När kommer vi fastighetsägare att blir fakturerade av kommunen?
   • Svar: Kommunen fakturerar anslutningskostnaden när anläggning är klar att tas i drift.
  22. Fråga: Vad kommer anslutningen att kosta oss fastighetsägare?
   • Svar: För år 2012 var avgiften till kommunen 210 587 kr. Till det kommer kostnad för arbeten på den egna fastigheten.
  23. Fråga: Kan LTA grävas ned så att den inte sticker upp ovanför markytan?Svar: Nej, den får inte täckas över helt. Locket ska alltid vara åtkomligt för kommunens drift-enhet. Locket och ca 20 cm av brunnen ska vara synlig.
  24. Fråga: Får man ha värmekablar inuti de två VA-slangarna mellan servisventilerna och vattenmätaren respektive LTA?
   • Svar: Nej, däremot kan fastighetsägaren montera värmekablar runt slangarna, som sedan förläggs i en isolerad kanal (frigolit, jord…).
  25. Fråga: I kartbilagan till infoblad Dnr 11SP0063-540 beskrivs avloppsledningen i gatan som ”Planerad avloppsledning, avledning med avloppspump”. Menas därmed att man skall ha en LTA på den egna fastigheten?
    • Svar: Ja (annars hade det stått ”Planerad avloppsledning, avledning med självfallsledning”).
  26. Fråga: I infoblad Dnr 11SP0063-540 hänvisas till en bilaga angående VA-lån. Den fanns ej med i utskicket. Var finns aktuell info på kommunens hemsida?
   • Svar: Det stod fel i infobladet. Information om VA-lån skulle inte bifogas utan information finns på kommunens hemsida: https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/va/va-lan.ht
  27. Fråga: Inom tomtområdet finns gott om tomter där jordskiktet på urberget varierar mellan 0 och 2 meter, ofta kanske bara ca 0,2 meter. Vilka olika alternativ finns till sprängning ned till frostfritt djup för VA-ledningen om man istället vill låta VA-ledningen ligga på klippan eller i/på marken på den egna tomten?
    • Svar: De vanligaste alternativen till förläggning på frostfritt djup är förläggning i isolerlåda med en frostskyddskabel eller förläggning i sk isotermrör med en värmekabel. Kontakta leverantörer för mer information.
  28. Fråga: Fritidsboende fastighetsägare måste väl i praktiken ha ström på hela vintern hädanefter?
     • Svar: Ja, för även om man lyckats lägga VA-ledningar och vattenmätare på frostfritt djup men har en LTA-enhet så ska strömmen vara på vintertid så att pumpen kan motionsköras med jämna intervall.
  29. Fråga: Kan man ha LTA inomhus, dvs i praktiken i eller under källaren?
      • Svar: Nej, LTA måste kunna lyftas ur sin grop med kranbil.
  30. Fråga: Hur undviks problem med frysning i ytligt liggande VA-ledningar vid längre strömavbrott då värmekabel alltså inte fungerar?
       • Svar: Vid längre strömavbrott finns det risk för frysning och detta är svårt att skydda sig mot.

Till överst på sidan